Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки до 14 юни

 

З А П О В Е Д

 

577

гр. Добрич, 14.05.2020 г.

 

 

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

1. Не се разрешават посещенията в :

а/ увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б/ закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

в/търговски центрове тип МОЛ /представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства/, с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др./ в училища, университети и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а/ провеждане на обучения от:

аа/ учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

аб/ учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;

ав/ учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им /периодично обучение/;

аг/лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места /в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други/. Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 /дванадесет/ участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия /конференции, симпозиуми и други/.

7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито /театри, концерти, сценични прояви и други/, с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 /десет/ лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.

9. Забраняват се посещения на външни лица, /свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

10. Определя се часови диапазон от 8.30 до 10.30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 /шестдесет/ години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

12. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич да преустановят дейността си.

13. Социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят дневна и почасова грижа организират дистанционна форма за предоставяне на съответната социална услуга.

14. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.

15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № Рд-01-262 от 14.05.2020 г. на МЗ.

ІІ. Тази Заповед отменя мои Заповеди  №№  309 от 08.03.2020 г., Заповед №  318 от 09.03.2020 г., Заповед №  355 от 12.03.2020 г., Заповед №  356 от 13.03.2020 г., Заповед №  357 от 14.03.2020 г., Заповед №  363 от 16.03.2020 г., Заповед №  364 от 16.03.2020 г., Заповед №  365 от 16.03.2020 г., Заповед №  381 от 19.03.2020 г., Заповед №  400 от 21.03.2020 г., Заповед №  409 от 24.03.2020 г., Заповед №  413 от 26.03.2020 г., Заповед №  421 от 30.03.2020 г., Заповед №  444 от 07.04.2020 г., Заповед №  463 от 12.04.2020 г., Заповед №  464 от 12.04.2020 г., Заповед №  466 от 14.04.2020 г., Заповед №  467 от 14.04.2020 г., Заповед №  478 от 15.04.2020 г., Заповед №  501 от 24.04.2020 г., Заповед №  502 от 27.04.2020 г., Заповед №  518 от 01.05.2020 г., Заповед №  519 от 01.05.2020 г., Заповед №  534 от 04.05.2020 г., Заповед №  535 от 05.05.2020 г., Заповед №  545 от 11.05.2020 г., Заповед №  552 от 12.05.2020 г.,

 

 

ІІІ. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.

     Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.  Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

 

Нагоре