Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

З А П О В Е Д

922

гр. Добрич, 10.07. 2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и във връзка с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, както и Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на МЗ

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Като противоепидемична мярка преустановявам дейността на Център за базарна търговия (битак), функциониращ на територията на град Добрич.

2. Противоепидемичната мярка по настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна. 

3. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Калина Георгиева – Секретар на Община гр. Добрич.

4. Органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредената мярка.

5. Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.  Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение, а на съответните длъжностните лица отговорни за изпълнението на мерките по настоящата заповед да се връчи срещу подпис.

 .

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Нагоре