Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед за обявяването на 25 септември за неучебен и неприсъствен за училищата на територията на Община град Добрич

 

З А П О В Е Д

№ 1298

Град  Добрич 21.09.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 7 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и Решение № 11-1 от  28.07.2020 г. на Общински съвет град Добрич, след уведомяване на началника на РУО Добрич

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Обявявам 25 септември 2020 г. /петък/ за неучебен и неприсъствен ден за училищата на територията на Община град Добрич.

Копие от настоящата заповед да се предостави на директорите на  училища в Община град Добрич за сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на д-р Емилия Баева – Заместник- кмет „Хуманитарни дейности“.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре