Община Добрич стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа"

Община Добрич стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа", снимка 1

Община град Добрич, в качеството си на доставчик на социални услуги и в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 05.01.2021 г. предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Домашен санитар“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

Заявление-декларация (по образец);

Документ за самоличност (за справка);

Документ за самоличност на законния представител (за справка, ако е приложимо);

Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);

Други медицински документи – актуална епикриза и др. (ако е приложимо, копие);

Други документи.

Социалната услуга „Асистентска подкрепа” се предоставя почасово, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават от 20.01.2021г. на адрес: ул. “Независимост“, № 7, ет.11, офис 1105 /сградата на бившия партиен дом/, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

Документите по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община град Добрич на адрес: dobrich@dobrich.bg

За допълнителна информация тел. 058/600 103 – Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич.

Нагоре