Общинския съвет прие бюджета на Община Добрич за 2021 година

Общинския съвет прие бюджета на Община Добрич за 2021 година, снимка 1

С 30  гласа „За“ и 4 въздържали се Общински съвет Добрич прие бюджета на Община Добрич за 2021 година. Бе приета и Програмата за капиталови разходи. Бюджетът е  балансиран с фокус образование, инфраструктура, социални дейности, здравеопазване и култура.  

Финансовата обща рамка на бюджета е  84 887 000 лева, от които 30 250 000 лева са местни приходи, а 54 640 000 лева са приходи от държавни дейности. Няма структурни промени  държавните трансфери за общините, но има увеличение на всички единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности.  

Предвидена е обща изравнителна субсидия в размер на 5 289 300 лв. (с 872 400 лв. повече от 2020 г.), целева субсидия за капиталови разходи в размер на 708 400 лв., (със 72 300 лв. повече от 2020 г.) и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 59 000 лв. (с 5 900 лв. повече от 2020 г.). При планиране на данъчните приходи за 2021 година са взети предвид промените в Закона за местните данъци и такси и общинските наредби.

За осветление на улици и площади са осигурени 500 000 лв. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - 1 568 151 лв.  в т.ч. и зимно поддържане на уличната мрежа. Капиталовата програма на Община Добрич без проектите е 6 466 292 лева.

Общинското предприятие „Комуналстрой“ ще разполага с 604 310 лв. за полагане на хоризонтални маркировки, изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения; текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти и поддръжка на улично осветление, както и за извършване на строително-монтажни работи по инсталиране и поддържане на светофарни уредби. Бюджетът на Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ е 2 139 117 лв., осигуряващи дейностите по озеленяване в града и поддръжка на градски парк „Свети Георги“.

Най – голям относителен дял на разходите е в сектор „Образование“. Освен детските градини, са и Общински младежки център „Захари Стоянов“, чиято цялостна дейност се финансира със собствени приходи в размер на 407 923 лв. Предвидени са 7 500 лв. за финансово осигуряване на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Осигурено е местно финансиране  за дейностите по кариерно ориентиране на деца и ученици в размер на 11 689 лв. и 46 754 лв. държавно финансиране. Осигурено е държавно финансиране на трите частни училища в общината.

Приоритет на Община Добрич е и здравеопазването. Със собствени средства се осигурява издръжката на детски ясли и детска млечна кухня, като за 2021 г. се предвиждат 550 000 лв. В Капиталовата програма са заложени 170 150 лева за детските ясли. Тази година са заделени 15000 лв. за Програмата за финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Средствата за Фонд „Здраве“ са с 5000 лева повече и са в размер на 25 000 лева. 

Социалните приоритети на Община Добрич включват още  Домашен социален  патронаж“ с капацитет на обслужване 400 потребители - 840 441 лв.; клубове на пенсионера с бюджет 87 181 лв. Предвидено и е поевтиняване на карти за градски транспорт на пенсионери над 70 г. и безплатни карти на хора с увреждания в размер на 100 000 лв.

Издръжка в размер на 1 295 018 лв. се предвижда за реализация на дейността на ПФА „Добруджа“, Български камерен оркестър и Духов оркестър град Добрич. За други дейности по културата са заложени 388 634 лв. Бюджетът на Обреден дом е в размер на 494 000 лв., а на Центъра за защита на природата и животните - 299 719 лв.

Нагоре