Кметът на Добрич издаде заповед за осигуряване на пожарна безопасност и предотвратяване на пожари

З   А   П   О    В   Е   Д

                                                                                                      № 477

град Добрич  07.04.2021 година

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и заповед №РкД-20-51/02.04.2021 г. на Областен управител на област Добрич с цел осигуряване пожарна безопасност и предотвратяване на пожари в горските територии на Община град Добрич

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

 

1. Определям пожароопасен сезон в горските масиви на Община град Добрич за времето от 05.04.2021 г. до 31.10.2021 г. и въвеждам  денонощно  дежурство и непрекъснато  наблюдение  през сезона, чрез Оперативен дежурен по ОбСС на телефони 058/ 602 724.

2. Забранявам  по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън  и  извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

4. За горепосочения сезон,  Директора на Държавно горско стопанство Добрич  при Североизточно държавно предприятие Шумен, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лица извършващи дейности в тях да създадат необходимата организация, подготовка на персонала и изправност на техниката си с цел недопускане на пожари в горските територии  на Община град Добрич.

5. Директора на Държавно горско стопанство Добрич, Управителя на  „В и К Добрич” АД  Добрич, ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени на територията на Община град Добрич да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяването и поддържането им.

6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на земеделски земи в близост до горския фонд на Община град Добрич да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат незабавно в гасенето му.

7. Собствениците на линейни обекти и съоръжения преминаващи или попадащи в горския фонд и земеделските земи на Община град Добрич са длъжни за собствена сметка:

            7.1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги прочистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

            7.2. да кастрят и прочистват, клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

            7.3. да определят, особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горския фонд на Община град Добрич да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Ръководителите на ловни сдружения и туристически дружества разположени на територията на Община град Добрич да проведат съответния инструктаж на членовете си, относно правилата за пожарна безопасност в горските територии, преди всяко пребиваване в тях.

10. Органите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР:

10.1. да спират дейности по експлоатация на машини и съоръжения в разположени или преминаващи през горския фонд на Община град Добрич, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.

10.2.  със съдействието на Държавно горско стопанство Добрич, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на възникнали горски пожари, както и да осъществяват непрекъснат контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в  горския  и земеделски фонд  на Община град Добрич.

11. Забранявам през целия пожароопасен сезон изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи и горски масиви в землището на Община град Добрич.

Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на посочените длъжностни лица, частните земеделски стопани, председатели на земеделски кооперации и населението от Община град Добрич, чрез обявяването й в медиите и публикуване на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта  възлагам на инж.Пенчо Керванов – Зам. Кмет „Устройство на територията” в Община град Добрич

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре