Покана за публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г.

Председателят на Общински съвет град Добрич  Нивелин Радичков, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, кани местната общност да участва в

 Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 09.06.2023 г. от 16.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2022 г. и годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи за 2022 г. на Община град Добрич могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 09.06.2023 г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Протокол

Нагоре