Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план

По молба на възложителя Община Добрич публикува:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план

 

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община град Добрич и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 72624.207.39 в устройствена зона за „ПСД-за автосервиз и автокъща”.

 

Срещата ще се проведе на 27.06.2019г. от 11.00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич на ет.2.

 

Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Добрич.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя – пълномощник Ивелин Иванов тел.0888 805 206.

 

Нагоре