В Община град Добрич ще работи Подвижна секционна избирателна комисия

В срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – до 12.10.2019 г. включително - в Община град Добрич постъпиха 12 заявления, от които на условията отговарят 11 броя. Съгласно изискванията на Изборния кодекс и Заповед № 1448/14.10.2019 г. на Кмета на общината е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

На основание чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и до този момент не е подал заявление, може в (допълнителния) срок до 21.10.2019 г. да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/медицинска експертиза.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg

Образецът на заявлението съдържа допълнителни пълни разяснения.

------------------------------------

 

Нагоре