Евросредства за развитие на малките земеделски стопанства и преработващата промишленост

Евросредства за развитие на малките земеделски стопанства и преработващата промишленост, снимка 1

На 22 октомври стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Основна цел на процедурата е да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дейности, свързани с добавяне на стойност към селскостопански продукти. Изграждането на малки по мащаб преработвателни мощности по процедурата ще осигури възможност за повишаване и стабилизиране на доходите на малките земеделски стопанства. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярката е 3 295 760 лв.

Допустими кандидати са земеделски производители, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Икономическият  размер на стопанството трябва да е от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем (СПО) и над 50 % от СПО да е от секторите "животновъдство", "плодове и зеленчуци" и/или "етеричномаслени и лекарствени култури". Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната 2018 година от земеделски дейности.

Предвидената безвъзмездната финансова помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 2 444,75 лв.,  а максималният е до 146 685 лв.

С финансовата помощ по подмярка 4.2.2 кандидатите имат възможност да изградят, придобият и модернизират сгради и други недвижими активи, да закупят машини, съоръжения, оборудване, земя, както и софтуер, ноу-хау, патенти и лицензи. Подмярката ще финансира и инвестиции свързани с опазване на околна среда като изграждане на инсталации за пречистване на отпадъчни води и за производство на енергия от биомаса за собствено потребление.

Приоритетни са проектите насърчаващи заетостта, проекти с инвестиции на територията на по-слабо развити райони, и тези въвеждащи нови процеси и технологии, целящи опазване на околната среда и предвиждащи въвеждане на ефективни технологии за намаляване на емисиите.

Подаването на проектно предложение по подмярката се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайния срок за кандидатстване е 23.12.2019 г., 17:30 часа.

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.

Нагоре