Изтичат сроковете за заплащане на местни данъци и такси

Изтичат сроковете за заплащане на местни данъци и такси , снимка 1

              

Община град Добрич уведомява гражданите, че:

 

1. На 2 март 2020 г. изтича срокът, в който възложителите на новопостроени сгради, които към 31 декември 2019г. са завършени в груб строеж, но не са въведени в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, подават декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци.

            2. До 31 март 2020 г. тече срокът, в който неплатилите данък при безвъзмездно придобиване на имущество през 2019г., подават декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество и го заплащат.

3.  До 31 март 2020 тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2020г.

           4. До 30 април 2020 г. тече срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък  могат да платят втора вноска за 2020 г.;

           5. До 30 юни 2020 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2020г.

           6. До 30 юни 2020 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2020 г.

           7.  На предплатилите до 30 април 2020 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2020 година се прави отстъпка 5 на сто.

 

            Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа;

  - в касите на Easy Pay в цялата страна;

  - в касите на Fast Pay в цялата страна;

  - в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

 • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                    IBAN сметка      -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

               “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

                    код за вид плащане – патентен данък                                        -  44 14 00

                    код за вид плащане - такса за притежаване на куче               -  44 80 13

                    код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти          -  44 21 00

                    код за вид плащане - такса за битови отпадъци                       -  44 24 00

                    код за вид плащане – данък върху превозните средства         -  44 23 00

                    код за вид плащане – данък при придобиване на имущество -  44 25 00

                    по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

                   

               Справки за задълженията за 2020 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

               Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

   

   

   

   

   

Нагоре