По молба на Възложителя Община град Добрич обявява обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ устройствен план за УПИ ІІ-257 и ІІІ-260, кв.24,ЦГЧ град Добрич

О  Б  Я  В  А   З А  О Б Щ Е С Т В Е Н О   О Б С Ъ Ж Д А Н Е

На вниманието на заинтересуваните лица - организираме обществено обсъждане за изменение на ОУП на Община град Добрич за УПИ ІІ-257 и ІІІ-260, кв.24,ЦГЧ –Добрич, както и изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на горепосочените имоти.

Обсъждането на Решението за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, както и предварителните проекти на ОУП и ПУП ще се проведе и са на разположение на 06.07.2020 г. в 10.00 ч.  в гр. Добрич, ул. „Райко Даскалов” № 8 – Партер.

Общественото обсъждане се провежда на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологични оценки на  планове и програми.

Лице за контакт: инж. Венцислава Апостолова – 0899 115 503

С проектите можете да се запознаете тук.  

 

Нагоре