Община град Добрич: Срокът за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения изтича на 28.11.2022 г.

Общиан град Добрич напомня, че срокът за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите (кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита), разположение в границите на населените места и селищните образования изтича на 28.11.2022 г.

Необходимо е да попълните Заявление Образец РГ2, което може да подадете в деловодството на Община град Добрич или да изпратите по куриер до Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен.

В случай, че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да се приложи ксерокопие на пълномощното.

Заявление Образец РГ2

Нагоре