Заседание № 18 на 26.03.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Годишен доклад за осъществената концесионна дейност през 2012 година в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за прекратяване на договори за предоставяне на концесия: № 83 от 15.05.2007 г. за спирка по ул. "Ген. Гурко" до Дом-паметник "Йордан Йовков" и № 77 от 09.02.2007 г. за спирка по ул. "Батовска" с концесионер ЕТ "КРИСТИ - ГИНКА ДИМИТРОВА".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПП за ПИ №№ 72624.378.44, 72624.378.17 и 72624.383.39, във връзка с провеждане на подземна кабелна линия НН от трафопост в ПИ 72624.378.16 до Главно табло в ПИ 72624.358.9 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПП за ПИ 72624.352.8 (път) и ПИ 72624.352.13 (път) във връзка с eл. захранване на стопанска постройка в ПИ 72624.356.2 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.509.64 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II за „Културен дом" в кв. № 720 и УПИ-I- за „Площад и озеленяване" в кв. № 722 на ЖК „Изгрев" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на нов Статут на Национална литературна награда „Дора Габе".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за продажба на общински жилищни имоти - апартаменти.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за учредяване право на строеж на терени, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в ЖК "Дружба".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.625.5757.1.4 по КККР на град Добрич, находящ се в жилищен блок „Добруджа" по ул. д-р Иван Пенаков.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Кап. Димитър Списаревски, 1.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно обявяване на имот ПИ 72624.620.6 по КККР на град Добрич за частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Обсъждане и одобрение на етап „Стратегия" на ИПГВР в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич" ВG161PO001/1.4-07/2010/020.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Кандидатстване с проект към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Деца и младежи в риск", Компонент 1 - Грижа за младежи в риск.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура" АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура към Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2012 година и Общинска програма за закрила на детето за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14° C облачно
Нагоре