Заседание № 23 на 17.09.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич.
ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

3. Предложение за актуализация на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.372.18 и ПИ 72624.633.23 във връзка с ел. захранване на ПИ 72624.633.50 в землището на град Добрич.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 72624.905.672 в местността „Гаази баба" в землището на град Добрич.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за обявяване на имот ПИ 72624.621.205 по КККР на град Добрич, за частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот ПИ 72624.603.95 по КККР на град Добрич, на Спортен клуб „Фактори Рейсинг".
ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - помещение в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.
ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно сформиране на работна група за анализ на състоянието на „Тролейбусен транспорт" ЕООД и предприемане на правни и фактически действия за преструктуриране или ликвидиране на дружеството.
ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно формиране на паралелки в общински училища, с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.
ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Утвърждаване на предложение на Консултативна комисия за удостояване на творци с Национална литературна награда „Дора Габе" и съпътстващи отличия.
ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич.
ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

13. Докладна записка относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич" за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет
Председател на Комисията
по предложенията за
почетен гражданин на град Добрич

14. ДРУГИ:
Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Петър Василев Христов и Виктория Василева Христова;

Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Виолета Бахредин Мурад и Славка Бахредин Мурад.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14° C облачно
Нагоре