Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Добрич и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг

Публичното объдаждане се обявява за срок от 2 декември до 16 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

             С предлаганият проект на Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, сметките за средства от Европейския съюз, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.

 

1.Причини и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич:

Действащата към настоящия момент Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община град Добрич е приета от Общински съвет град  Добрич в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети.

 С приемането на Закона за публичните финанси (обнародван в ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014 г.) се отменя Законът за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община град Добрич и  приемането на нова Наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба.

В § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси се правят изменения и допълнения в Закона за общинския дълг, което налага промени в Наредбата за  цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич.

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич:

Целта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, в съответствие с изискванията на Закон за публичните финанси, е да се въведе многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране, допълнително засилване на взаимодействието между законодателната, изпълнителната, съдебната власт и община Добрич за  провеждане на благоразумна фискална политика. С наредбата се предлагат стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на Община град Добрич, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват.

При изготвяне проекта на наредбата е взето под внимание и уредено обособяването на отделни сметки за средства от Европейския съюз. В съответствие с икономическата логика и Закона за публичните финанси се въвежда понятието „разпоредител с бюджет”.

Уредени  са бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.

По отношение на отчета на общинския бюджет е разширен обхватът на информацията, която следва да се съдържа в годишния отчет, в това число и информация за изпълнението на фискалните цели. Друга промяна, въведена с наредбата и съответстваща на закона е определянето на краен срок за приемането на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет, който е не по- късно от 30 юни на годината, следваща отчетната година.

      Измененията и допълненията в Наредбата за  цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич са с цел привеждане на Наредбата в съответствие с изискванията на Закон за публичните финанси

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменението и допълнението на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.  

  4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич:

              За прилагането на Наредбите, не са необходими допълнителни финансови средства.

  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

    Предлаганата нова Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменението и допълнението на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич  са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В тях са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите – членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011г., залегнали и в Закона за публичните финанси.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменението на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следните

Проект!

РЕШЕНИЯ:

 

            Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси,  при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

І. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич. (съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение).

ІІ. Отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община град Добрич, приета от Общински съвет град Добрич с решение № 3-13 от 18.12.2007 г., изм. и доп. с решение № 3-3 от 20.12.2011 година.

ІІІ. Изменя Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич, приета от Общински съвет град Добрич с решение № 3-14 от 18.12.2007 година.

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

С цялата наредба можете да се запознаете тук.

Прикачени файлове

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.92° C ясно небе
Нагоре