Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2 декември до 16 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg  

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на изменение и допълнение в наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

        Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с Ваше решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г. (обн. в ДВ, бр. 110 от 21 Декември 2007 г.), а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.

      

Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

      В държавен вестник бр. 101 от 22.11.2013г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, приет от Народното събрание на 07.11.2013г.. Законът влиза в сила от 01.01.2014г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 01.01.2015г..

      Съгласно разпоредбите на чл.1, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

       С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на ЗМДТ.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите изменения и допълнения в наредбата:

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

       Предлаганият проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема следните промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич за 2014 година.

 

§1. В чл. 7 се правят следните изменения:

Алинея 1 се изменя както следва:

„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

Създава се нова ал.4 със следният текст:

„(4)  Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.”

 

§2. В чл. 17 се правят следните изменения:

Алинеи 1 и  2 се изменят както следва:

„(1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.”

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е по-високата между отчетната им стойност по баланса на собственика и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2”.

 

§3. В чл. 19 се създава нова ал. 3 със следният текст:

„(3) Задължените лица предявяват правото си на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават по реда на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.”

 

§4. Чл. 20 се изменя както следва :

„Чл. 20 За определяне на данъка задължените лица подават данъчна декларация по реда на чл.14 от Закона за местните данъци и такси.”

 

§5. Чл. 21 се изменя както следва :

Чл. 21 „При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината с подаване на данъчна декларация по реда на чл.14 от Закона за местните данъци и такси в 2 – месечен срок от настъпване на съответното обстоятелство.”.

 

§6. Чл. 45 се изменя и допълва както следва:

              „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 41, данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто.

                (2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 1 и ал. 3 данък .

                 (3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 от данък.“.

               

 § 7. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

 

            § 8. Създава се нова ал. 5 със следният текст:

                 (5) „Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на свидетелство за регистрация  - част първа или преведен на български документ, издаден от производителя, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“

      

§9. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов параграф 7, който е със следният текст:   

„§ 7 . Настоящите изменения и допълнения в наредбата влизат в сила от 1 януари 2014 г.”.

 

 

 

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15° C ясно небе
Нагоре