Община Добрич обявява публично обсъждане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2 до 16 декември 2013 г. включително. Очаквама Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

     С наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на територията на Община гр. Добрич се уреждат отношенията, които са свързани с реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем, управлението и разпореждането с  жилища от общинския жилищен фонд на територията на Община град Добрич.   

Причини и мотиви за приемане на нова наредба са следните:

         Сега действащата наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд е приета с Ваше решение № 26-5 от 22 февруари 2005 година. През годините са настъпвали множество промени в Закона за общинската собственост и другите нормативни актове, свързани с общинската недвижима собственост. Наредбата се нуждаеше от съществена промяна и преработка, тъй като някои текстове в нея изгубиха актуалното си правно значение, а други са в противоречие със съществуващата нова правна уредба в страната. Налице беше необходимост от анализ и преработка на всички действащи текстове от наредбата, за да може тя в пълна степен да отговори на целите и принципите, които са заложени в Закона за общинската собственост и потребностите на местната общност. Основанията за пристъпване към изготвяне на нова наредба ни дадоха и препоръките отправени към нас от държавните компетентни проверяващи органи. Назначена от мен комисия в състав от представители на общинска администрация и „Жилфонд – инвест” ЕООД, гр. Добрич извърши задълбочен преглед и анализ на всички текстове от сега действащата наредба с действащата в страната нормативна система и предложи проект на нова наредба. Комисията прецени, че е налице необходимост от изработка и на нова методика за определянето на наемните цени на общинските жилища, която да бъде вече част от наредбата, а не както досега да съществува отделно от наредбата. С приемането на нова наредба се цели да се създаде по – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определяне на наемните цени на общинските жилища, както и да се облекчат реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. Необходимо е също така да се засили гражданския контрол върху дейността на администрацията, конкретно по отношение на реда и условията за настаняване под наем в общинските жилища. С приемането на нова методика не се увеличават или намаляват определените наемни цени на общинските жилища. За да се облекчат максимално гражданите при снабдяването с документи при кандидатстване за общинско жилище и да се намали максимално административната и бюрократична тежест върху тях е предвидено част от необходимите документи при кандидатстване за общинско жилище да бъдат служебно изисквани, събрани и приложени от общинската администрация, която обработва документите на гражданите. В предлаганият проект се прецизират конкретно условията на които следва да отговарят кандидатите, за да заемат общинско жилище, както и документите, които е необходимо да представят във връзка с това. Увеличават се изискванията към общинската администрация и задълженията за извършване на проверки относно ползването и стопанисването на общинските жилища. Конкретно се посочват основанията и предпоставките за прекратяване на наемното правоотношение и действията, които администрацията да извърши при недобросъвестно поведение от страна на наемателите. С проектът за нова наредба се приемат и текстове в които се предвижда административно – наказателна отговорност за лицата, които я нарушават. Предвижда се финансова санкция „глоба” за всяко конкретно извършено нарушение от лицата, а не както досега беше отговорността да се осъществява единствено по един общ текст от наредбата, който на практика беше неприложим.           

 

Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

   - Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

    - Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при управлението, стопанисването и разпореждането с общинските жилища;

    -  Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност;

    -  Реализиране в по – голяма степен на социалните функции на общината;

     - Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията; 

      -  Осъществяване на ефективен и качествен контрол по отношение на лицата, които са наематели на общински жилища. 

 

3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

- Създаване на ясни и справедливи правила и осъвременена информация за реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване под наем в общинския жилищен фонд на територията на Община град Добрич;

- Облекчени условия и процедури при настаняване под наем в общински жилища;

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      За прилагането на настоящата наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

     Предлаганият проект на нова наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗОС, ЗМСМА, ЗС, ГПК и АПК/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата Наредба.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 45а от Закона за общинската собственост, приема  Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич;

       Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите съгласно закона действия.        

 

 

 

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

С цялата Наредба можете да се запознаете тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
8.04° C ясно небе
Нагоре