Заседание № 27 на 17.12.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на План – сметка за Дейност «Чистота» за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.206 в местността “Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.232 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.121 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.353 и ПИ 72624.905.337 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.633 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за промяна предназначението на общински жилищен имот – апартамент, в съответствие с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 89 от 02.12.2009 година на нежилищен имот, публична общинска собственост: „Бъчварница” от АЕМО „Стария Добрич”, с концесионер „МЕГИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за допускане на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ-I - за „Къща-музей”  в кв. № 537 на ЖК „Русия 1“, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно окончателно одобрение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» ВG161PO001/1.4-07/2010/020.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Приемане на прединвестиционно проучване за устойчив градски транспорт.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно даване съгласие за възлагане превоз на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по реда на Закона за обществените поръчки.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно осигуряване на допълнителен собствен принос по проект «Бъдеще за Добрич», договор N BG161PO001/5-02/2012/001.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Сформиране на Временна комисия за разработване на Вътрешни правила за публично – частни партньорства (ПЧП) в съответствие с изискванията на Закона за ПЧП и програмата за реализация на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: Галин Господинов, Председател на ПК „Промишленост, земеделие и трудова заетост”

21. Приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и  заседанията на Постоянните комисии през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

ДРУГИ:

22.1 Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.24° C облачно
Нагоре