Заседание № 28 на 28.01.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2013 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората година от мандат 2011 г. – 2015 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Годишен доклад – отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие – Актуализация 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич – постигнати резултати и перспективи за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Отчет за 2013 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звено “Вътрешен одит” при Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Съгласуване на Стратегически план за периода 2014 – 2016 година и Годишен план за 2014 година за дейността на Звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.447.457 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.383.18, ПИ 72624.383.20 и ПИ 72624.383.47 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.605.201 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Калиакра № 25-б.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.170, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Георги Кирков № 30.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно преструктуриране или ликвидиране на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно кандидатстване по проект „Красива България” 2014 г., Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, финансиране на обект „Художествена галерия – Добрич – подмяна на дограма”.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център за 2013 година и План за действие – 2014 година за изпълнение на Общинската стратегия на Общински съвет за наркотични вещества град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

Председател на Общински съвет по наркотични вещества - град Добрич

19. Приемане актуализация на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:д-р Добрин Добрев, Общински съветник

Председател на Работната група

20. Предложение за изменение в календарния график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и  заседанията на Постоянните комисии през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.89° C облачно
Нагоре