Община Добрич кани гражданите на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

П О К А Н А

За обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община град Добрич Ви кани на обществено обсъждане на необходимите действия и условия за кандидатстване за кредит, чрез поемане на дългосрочен дълг, във връзка с изпълнение на Проект № DIR 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”.

Общественото обсъждане ще се проведе на 19.08.2016 г. от 16.00 часа в Голямата заседателна зала в сградата на общината. На адрес Dobrich@dobrich.bg до 26.08.2016 г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.  

            След приключил процес на окончателна верификация по проекта, в Община град Добрич е получено писмо Вх. № 04-08-37/23.06.2016 г. от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, в което са описани верифицирани и неверифицирани разходи, наложени и прихванати финансови корекции и нередности.

            Община град Добрич, като бенефициент по проекта дължи на общини – партньори за извършени и разплатени от тях разходи за изпълнение на проекта суми както следва:

- Община Добричка  -     468 756,46 лв.;

- Община Тервел       -  1 291 860,97 лв.

            В деловодството на Община град Добрич са постъпили писма от двете общини с искане за издължаване на горепосочените суми.

            Финансовото състояние на Община град Добрич категорично не позволява тези задължения да бъдат изпълнени със собствени средства в кратки срокове.

      В тази връзка предлагаме Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, предназначен за разплащане на извършените в процеса на изпълнение на проекта разходи от Община Добричка и Община Тервел.

  • Максимален размер на дълга – 1 760 618 лева (един милион седемстотин и шестдесет хиляди, шестстотин и осемнадесет лева)
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
  • Условия за погасяване:
  • Срок на погасяване съгласно следния погасителен план, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване:

 

Падеж

Сума

За периода 25.01.2017 г. - 25.09.2021 г.

57 равни последователни месечни вноски по 30 350 лв. всяка

25.10.2021 г.

35 668 лв.

 

 

  • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.78 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:
  • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 

Община град Добрич

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
8.04° C ясно небе
Нагоре