Протокол от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

 

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

 № 5

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 29.09.2016 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждане на постъпило предложение от община Балчик биоразградимата фракция от отпадъка на общините Балчик, Шабла и Каварна сортирана в претоварна станция Балчик, да не постъпва на регионалното депо, а да бъде транспортирана до съоръжение в което да се извършва компостиране на тази фракция.

След разискванията беше прието следното

РЕШЕНИЕ 1:

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – регион Добрич“, не приема предложеният проект на решение от община Балчик „Биоразградимата фракция, както и остатъчната фракция от смеси от отпадъци, негодни за рециклиране на общините Балчик, Шабла и Каварна, получени от сортиране на смесения им битов отпадък в ПСО Балчик, да се предават за последващото им оползотворяване в инсталация за третиране на отпадъци, притежаваща разрешение по чл. 35 от ЗУО или КР, с оглед за изпълнение на целите от кметовете на общините Балчик, Каварна и Шабла в регион Добрич, съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО“.

Гласували: 1 „за“, 1 „против“, 4 „въздържали се“

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за стартиране на процедура за проектиране, доставка, монтаж и пускане на система за компенсация на капацитивна енергия на обект Регионално депо за отпадъци Стожер.

След разискванията беше прието следното

РЕШЕНИЕ 2:

  1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ дава съгласие за използване на сумата от 35 000 лв. отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за изграждане на Комплектни компесационни устройства, за нуждите на регионално депо Стожер.
  2. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ възлага на кмета на Община град Добрич да изпълни всички последващи действия съгласно Закона във връзка с горепосоченото решение.
  3. На следващо заседание на Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ да бъде представен доклад за ефективността на направената инвестиция.

Гласували: 6 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други - Искане от фирма „Адиан миса“ ООД, за депониране на битови отпадъци в количества 70 – 100 т. месечно на депото при село Стожер.

След разискванията беше прието следното

 

РЕШЕНИЕ 3:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, не приема отправеното предложение за депониране на отпадъци от фирма „Адиан миса“ ООД на регионалното депо при село Стожер.

Гласували: 0 „за“, 0 „против“, 6 „въздържали се“

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.65° C ясно небе
Нагоре