Често задавани въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ НОЕМВРИ 2016 Г.

 

КЪЩАТА НА АДРИАНА БУДЕВСКА

За къщата музей на Адриана Будевска през тази година беше изготвен идеен архитектурен проект, съгласно който къщата ще бъде възстановена в първоначалния й вид и ще бъде превърната в място за работа с деца. Основен двигател на промяната е Регионален исторически музей – Добрич. Тъй като къщата е паметник на културата, процедурата за каквато и да било промяна по нея е много сложна и зависи от много инстанции. Затова в момента сме я оградили, тъй като междувременно стана опасна за пешеходците. Щом процедурите бъдат изминати, ремонтът ще започне.

 

БИВШИТЕ КАЗАРМИ

Бившите казарми са разделени на по-малки имоти и един от тях е вече купен от частен инвеститор. Все още няма започнала никаква дейност върху него. Към останалата част от терена няма проявен интерес.

 

БИВШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ

Бившият медицински институт наистина се руши необратимо и част от него вече става опасен. Целият имот е собственост на държавата. Обърнахме се към Областния управител да го обезопасят или да започнат да го събарят, но нямаме отговор.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ В ЗОНИТЕ ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ОРГАНИЗИРАНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Община град Добрич има сключен договор с  фирма „Комуналефект” ЕООД за извозване на четирикубикови контейнери от зоните, попадащи извън системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване. В чл.8  от същия договор са разписани задълженията на фирмата. В т.1 е посочена кратността на обслужване на контейнерите, а именно два пъти в седмицата. По договор фирмата няма задължение да почиства площта около контейнерите. Въпреки това е уточнено с фирмата-изпълнител при следващото обслужване да отстрани отпадъците около контейнера.

 

ПРОЕКТЪТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

Проектът е на финална права и се надяваме до края на годината (2016 г.) да бъде сключен договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

ПОДКАСТРЯНЕ НА ДЪРВЕТА

Подкастрянето на дърветата продължава през цялата година като основната част от резитбите се изпълняват, когато дърветата са в период на покой/ноември - март/.

 

КОНТЕЙНЕРИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Община Добрич не предоставя услуги по безплатно извозване на строителни отпадъци след ремонт. При наличие на такива, следва да се обърнете към фирма "АСА" България ЕООД. Тел. 0886000290, която ще Ви предостави контейнер срещу заплащане, след което ще се погрижи за извозването му.

 

ИЗКЪРПВАНЕ И ЦЯЛОСТНО ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИТЕ

За т.нар "кърпене" общината е отделила 700 000 лв. от бюджета си за 2016 г. Преди това се изкърпват със студена асфалтова смет само големите дупки, създаващи опасност за движението. Относно рехабилитация на улиците (асфалтиране) плановете на Общината са тази година да стартират дейностите по реализация на водния цикъл в Добрич. Процедурата е започнала и целта е Добри да има освен по-добра водопроводна мрежа и по-добра улична. Общината има отделен проект за пълна рехабилитация на уличната мрежа с всички прилежащи елементи, която ще стартира след водния цикъл.

 

МЕНЮТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Всички детски заведения в Община град Добрич работят по единно меню, одобрено от РЗИ - Добрич;

Промяна в менюто може да се направи от директора на детското заведение, съгласувано с медицински специалист относно съотношението белтъчини, мазнини, въглехидрати за деня;

Контрол за спазването на дневното меню в детските градини извършва РЗИ - Добрич и директора на съответното детско заведение.

 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

Kонтейнерите на територията на Община град Добрич са разположени по схема, изготвена съвместно с фирмата – концесионер. Местоположението им се определя от следните фактори: да могат да се обслужват от сметоизвозващите автомобили без да се затруднява движението по съответната улица; според броя домакинства.

Няма нормативни документи които да регламентират точното отстояние на контейнерите  за ТБО от сградите.

При евентуално нарушение от страна на граждани живущи в района, а именно неправилно използване на съдовете за разделно събиране, което е нарушение на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, може да сигнализирате на зеления телефон в Община град Добрич 056/ 60 45 73.

 

АВАРИИ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Сигнали за аварии на осветителната система може да се подават на тел. 058/ 600 040 Людмил Николов – главен специалист „Осветление“, отдел „Инфраструктура и околна среда“ в Община град Добрич.

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЩИНА ДОБРИЧ

Община Добрич предлага много начини за подаване на сигнали и предложения. Можете да подадете Вашия сигнал на control@dobrich.bg  или да използвате електронната форма от сайта на общината www.dobrich.bg  Сигнали могат да се подават и на 4 работно място в Центъра за услуги и информация в сградата на общината по ул. "България"12. Предоставям Ви и телефон за връзка: 058/600 395 или чрез централа 600 001, вътр. 233.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРЕЗ 2016 Г.

В бюджета на Общината за 2016 година, гласуван от Общинския съвет няма заложени средства за изграждане на детски площадки. Ние в Общинска администрация търсим всякакви други форми за финансиране и вече водим преговори за изграждане на две площадки на различни места в града. Всеки гражданин на Добрич, доколкото е по силите му също може да се ангажира с търсене на варианти за финансиране и изграждане на нови съоръжения за деца в обществените пространства.

 

СЪБИРАНЕ НА ПАРИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩАТА

Законът разрешава събирането на пари от училищните настоятелства, под формата на дарение. Ако решите да направите такова, трябва да подпишете и получите документ. Актът на дарение е доброволен.

 

„ОСТРОВЧЕТАТА“ В ЕЗЕРОТО В ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ“

Съоръженията в езерото са замислени не като острови, а като „водни саксии“. Човешката намеса в тях трябва да бъде минимална, за да обраснат с богата дива водна растителност, в която в последствие да се заселят диви водни птици. Това може да стане по естествен път – да се изчака птиците сами да харесат мястото и да се заселят, или да бъдат заселени изкуствено по съвместни проекти с добрички училища, в които има извънкласни форми по екология и биология. Не случайно е избрано и мястото на двуетажната наблюдателница – точно при тези „острови“, от където ще могат да се наблюдават птиците в естествената им среда без да бъдат смущавани.

 

БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ В ДОБРИЧ

Приемането на Закона за защита на животните (ЗЗЖ - обн. ДВ бр. 13 от 08.02.2008 г.) вмени на общините редица права и задължения относно контрола върху спазване на хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствените кучета. В изпълнение на правомощията си Община град Добрич има приети от Общински съвет и действащи Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич. От месец юни 2010г. на територията на Община град Добрич функционира и Общински приют за безстопанствени животни, работещ по изпълнение на закона за контрол и овладяване на популацията.

Служители от Общинския приют за безстопанствени животни със съдействието на инспектори от Дирекция УТИОС към Община Град Добрич, упражняват контрол на територията на общината и при наличие на нерегистрирани кучета ги улавят и предоставят в приюта за стерилизация и обезпаразитяване. След медицинска интервенция и изтичане на регламентирания срок за престой в приюта, кучетата се връщат в ареала им или естествената им среда, освен агресивните, както е предвидено в Закон за защита на животните / Измененията на ЗЗЖ (ДВ бр.92 от 2011 година) в частта си „Преходни и Заключителни разпоредби”, § 17, предвижда в срок до 31 декември 2015 г. общинските съвети и кметове на общини да осигурят настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл.41, ал.1 от ЗЗЖ/. Въпросът за удължаване на посочения по горе срок е поставен на парламентарно ниво. Все още няма публикувано в Държавен вестник решение.

 Полагат се усилия да не се позволява увеличаване популацията на безстопанствените кучета. По-голяма част от популацията е обхваната, като същите са кастрирани, ваксинирани, обезпаразитени и маркирани. Въпреки, че на територията на Общината не е направено преброяване на безстопанствените кучета, през изтеклите години на работа в Общински приют са заловени и обработени 3069 броя кучета и можем да кажем, че популацията бележи задържане и лек спад.

 Информираме Ви, че за осъществяване на по-бърза, добра и ефективна комуникация, Община град Добрич е обявила телефон 058 604 573, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да дават предложения.

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ГРАДИНА

Разработване и внедряване на електронна услуга за записване в детски градини, ясли и училища предвижда проект, който Община Добрич подготвя. С него ще кандидатства по Програма INTERREG V-A Румъния България за периода 2014 – 2020 г.

Заложена е също система за електронно класиране и прием на деца в ясли, детски градини и първи клас, електронна услуга за заплащане на такси в детски градини и ясли. Предвижда се да бъде разработен и внедрен електронен регистър на свободните работни места в общинските учебни заведения с възможност за кандидатстване по електронен път.  Община град Добрич обмисля вариант още от следващата година, да стартира електронното записване в детските заведения. Ако средствата не бъдат осигурени чрез проект ще се търси собствен ресурс.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Заседанията на Общински съвет са открити за граждани и се провеждат всеки последен вторник на месеца. Те започват от 9. 00 часа и в тях участва кметът на Добрич. Заседанията се провеждат в голямата заседателна зала на Община Добрич.

 

ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА В ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

В случай, че станете свидетел на цепене на дърва, в нарушение на издадената от Кмета на Добрич заповед за забрана, е необходимо да позвъните на обявения от Община град Добрич „зелен телефон” 058 60 45 73, за да могат инспекторите по опазване на околната среда да констатират деянието на место. На нарушителите ще бъде съставен акт за административно наказание, който Вие ще подпишете в качеството си на свидетел.

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛИХВОТОЧКИ

 

За въпроси: стая 113 на първия етаж в Община град Добрич, тел. 058/ 601 209.

 

 

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.46° C предимно ясно
Нагоре