Обява за длъжността "Директор" на Общинско предприятие "Обреден дом"

                                   ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 1412/15.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДЕН ДОМ” ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Място на работа – Общинско предприятие „Обреден дом”.

Области на дейност:

1.Организационна, контролна, управленска;

2.Осъществява правомощията на работодател;

3.Административно-стопанска и финансова дейност.

Основна цел на длъжността: Да организира, ръководи, контролира и координира цялостната дейност на предприятието, съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания: Образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”;

Професионално направление – право или икономика;

Професионален опит – 6 години трудов стаж по специалността;

Допълнителни изисквания: Да притежава организационни умения, отлични познания на действащото законодателство; способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.

Професионален опит в държавно или общинско търговско дружество или държавно или общинско предприятие е предимство за кандидатите.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Допускане по документи;

Защита от допуснатите кандидати на Концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие „Обреден дом”,  за период от 5 /пет/ години, подробно разработена за първата от тях и събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

а/ Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;

б/ Документ за самоличност /копие/;

в/ Професионална автобиография;

г/ Документ за завършено образование /копие/;

д/ Документ за трудов стаж /копие/;

е/ Свидетелство за съдимост /оригинал/;

ж/ Медицинско свидетелство /оригинал/;

з/ Други документи: – удостоверение за юридическа правоспособност за завършилите специалност „право“ или професионално-квалификационни степени ако кандидатът притежава такива /копия/;

и/ Концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие „Обреден дом“ за период от 5 години, подробно разработена за първата година, в 3 екземпляра. Концепцията се подписва от кандидата и всеки екземпляр се поставя в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик. Тя трябва да съдържа:

-  Анализ и оценка на състоянието и дейността на ОП „Обреден дом“; основни проблеми на функционирането му;

-     Тенденции и възможности за развитие;

- Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността, пътища за постигането им;

-    Етапи на реализация на Концепцията.

Всеки кандидат представя разработената от него Концепция в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в Център за услуги и информация на Общината. Кандидатът има право да посещава ОП „Обреден дом“, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. За целта получава удостоверение за достъп до предприятието. Кандидатът, който не е представил Концепция не се допуска до участие в следващия етап на конкурса.

 

Забележка:

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“,          ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. Краен срок за подаване – 16.12.2016 г. включително.

V. Други условия

Протоколът за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички други съобщения ще бъдат публикувани на сайта и на информационното табло пред сградата на Община град Добрич.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.53° C предимно облачно
Нагоре