Обява за длъжностите "Медицинска сестра" и "Детегледач" по Проект „За равен шанс на децата”

                          СЪОБЩЕНИЕ

Стартира подбор на персонал за предоставяне на услугата „Семеен център“  по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.00 4 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

                              ОБЯВЯВА ПОДБОР

За набиране на персонал за предоставяне на услугата „Семеен център“, както следва:

  1. Медицинска сестра – трудов договор на пълно работно време от 8 часа.

Основни задължения: Провеждане работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране; Участие в оценка на потребностите на децата; включване в работата със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата „Семеен център”; участва в разработването на  индивидуални планове за работа  с  децата, съобразно техните интереси и нужди, съвместно с другите специалисти, подпомагащи дейността им от другите услуги; Провеждане лечебно оздравителни мероприятия; участие в определяне видовете дневни занимания с децата; участие в съвместните мероприятия на децата с родителите; провеждане мероприятия по закаляването на децата, физическа култура, летни оздравителни мероприятия; следи за спазване на хигиенните изисквания; следи за отоплението и проветряване в помещенията; контролира чистотата и безопасността в помещенията; провеждане съвместно с детегледача ежедневна разходка на децата на открито /според сезона/; участва в изготвянето на програма за работа с децата в Семеен център.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Основни-средно специално медицинско образование – медицинска сестра; професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности; познаване нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца  
  •   Ще се счита за предимство: познаване местните уязвими общности в община град Добрич, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата; познаване спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи; по- висока придобита образователно квалификационна степен.
  1. Детегледач – трудов договор на пълно работно време-8 часа

Основни задължения: Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата „Семеен център” от 0-3 г.; работа с родителите за включване в другите услуги по проекта; информиране на родителите за състоянието и поведението на детето по време на престоя му в Семеен център, споделяне на проблеми, притеснения, касаещи детето или дома; работа върху изграждане хигиенен режим у детето и проследяване за неговото спазване; организиране занимателни и опознавателни игри, в които участва детето; координация между екипите по отделните услуги по проекта; обобщаване графиците за предоставяне на отделните услуги по проекта и подготовка на общ график на дейностите по проекта и ангажираността на отделните специалисти; подготовка на обобщени отчети, включващи всички дейности по проекта и представяне на ръководителя на проекта;

 

    Изисквания за заемане на длъжността:

  • Основни -  завършено висше образование, професионално направление Педагогика, специалност предучилищна педагогика с придобита квалификация детска учителка; минимален професионален опит – 3 години, познаване местните уязвими общности в община град Добрич, техните културни особености, език, традиции и т.н.; притежаване комуникативни умения и умения за работа в екип; притежаване на музикални умения.
  • Ще се счита за предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства и в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването,  или социалното включване на деца и семейства в риск; преминато обучение, свързано със социалното включване на деца и семейства.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие по образец, приложен към обявата;
  • Автобиография-европейски формат;
  • Копие от документ за придобита образователна степен;
  • Копие от документ, удостоверяващ продължителност на професионален опит, и/или опит за работа по проекти/ако е приложимо/;

Място и срок за подаване на документи:

            Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

            Краен срок: 30.11. 2016 г., 17.00 ч.

            Тел. за контакт 058/603150, Каролина Йорданова- Координатор на проекта

Начин на провеждане на подбор:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Място на обявяване на списъците: интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg и информационното табло на входа на Община град Добрич-ул. „България“12.

SV

Заявление

           

 

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре