Обява за шофьор към дейност „Управление и функциониране на услугите“ по проект "За равен шанс на децата"

                             СЪОБЩЕНИЕ

 

Стартира подбор на шофьор към дейност „Управление и функциониране на услугите“,  по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.00 4 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

                                  

                                      ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

За назначаване на шофьор към  дейност „Управление и функциониране на услугите“

 

  1. Шофьор - трудов договор на пълно работно време-8 ч..

 Основни задължения: Осъществява градски и междуградски превоз на участниците в различните услуги, съобразно изготвените план-графици на услугите. Поддържа повереното му МПС в техническа изправност и подходящо санитарно-хигиенно състояние. Ежедневно извършва оглед на техническото състояние на МПС и информира ръководителя на центъра за състоянието му; оказва помощ и съдействие при превозване на бенефициентите. Поддържа изискуемата отчетна документация, свързана с изпълняваната дейност. Изпълнява и други дейности, възложени му от ръководителя на ОЦДС.

     Изисквания за заемане на длъжността:

    Образование – средно професионално, опит: над 1 година трудов стаж на длъжността шофьор; Притежаване на свидетелство за управление на МПС,  категории: B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE.

  • Ще се счита за предимство: притежаване на умения, свързани с придобити допълнителни квалификации; умения зa работа в екип; комуникативни умения.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие в подбор по образец, приложен към обявата;
  • Автобиография-европейски формат;
  • Копие от документ за придобита образователна степен;
  • Копие от документ, удостоверяващ наличие на притежаваните категории за управление на МПС;
  • Копие от документ, доказващ професионален опит.

Място и срок за подаване на документи:

            Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

            Краен срок: 09. 12. 2016 г., 17.00 ч.

            Тел. за контакт 058/603150, Каролина Йорданова- Координатор на проекта

 

Начин на провеждане на подбор:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Място на обявяване на списъците: интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg и информационното табло на входа на Община град Добрич-ул. „България“12.

 

С всички одобрени кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори в рамките на  периода на изпълнение на проекта – 24 месеца.

 

Заявление

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“

07.07.2020

Започнаха дейностите по изграждане на детска площадка по улица „Тимок“. В момента се полагат основи от армиран бетон за детските съоръжения и алеите. След приключване на бетоновите работи и изминаване на 14 дневен срок,...

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“
ВИЖ ДОБРИЧ
22.26° C ясно небе
Нагоре