Заседание № 29 на 11.02.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

2. Приемане на бюджета за 2014 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014 – 2016 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно сключване на договори за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД и поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проекти, финансирани от Европейските фондове.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за отмяна на решение № 4-15 от 30.01.2008 година на Общински съвет град Добрич относно избор на форма за изграждане и управление на Бизнес зона – Добрич, на базата на публично – частно партньорство.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение ”Изграждане на четири Центъра за настаняване от семеен тип в град Добрич” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Приемане на нов актуализиран Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

10. Приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Божанка Вуцова, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14° C облачно
Нагоре