Допуснати до тест кандидати за длъжността "Директор" на дирекция "Устройство на територията, инфраструктура и околна среда"

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Планиране, организиране и контрол на дейностите по устройство на територията; координиране на техническите дейности при обслужване на физически и юридически лица във връзка с реализиране на инвестиционните намерения; осъществяване на действен контрол и при необходимост образуване на административно-наказателни производства, съобразно предоставени правомощия по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и по приети Наредби на Общинския съвет град Добрич; Планиране на дейностите и изготвяне на програми в областта на инфраструктурата и околната среда. Управление на дейностите по благоустрояването; Контрол по спазването на екологичните норми и управление на отпадъците; Провеждане на ефективна политика в областта на жилищното настаняване в свободния жилищен фонд на Общината; контрол по спазването на технологичната дисциплина при извършването на административно-техническите процедури с цел предотвратяване на корупционните практики.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „магистър“;

2.2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши ранг и/или професионален опит – 4 години;

2.2.3.  Професионална област, по която е придобито образованието: технически науки, професионално направление: архитектура, строителство и геодезия.

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: много добри познания и практически опит при прилагането на специалните закони и подзаконовите нормативни актове; познаване на ЗМСМА и други общи закони; познания в областта на планирането. да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Мария Михайлова Качанова-Димитрова

Да

Да

 

Няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

1. Мария Михайлова Качанова-Димитрова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 22.12.2016 г. (сряда) от 10:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

 

 

 

 

Актуално

Община Добрич стартира процедура по актуализиране на архива и създаване на електронна база данни в регистъра на гробните места в Гробищен парк в квартал „Рилци“

13.07.2020

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че стартира процедура по актуализиране на архива и създаване на електронна база данни в регистъра на гробните места в Гробищен парк в квартал Рилци. Погребално-обредната и...

Община Добрич стартира процедура по актуализиране на архива и създаване на електронна база данни в регистъра на гробните места в Гробищен парк в квартал „Рилци“
ВИЖ ДОБРИЧ
21.5° C ниска облачност
Нагоре