Обява за длъжността "Здравен медиатор" в дирекция "Хуманитарни дейности"

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 1633 от 30.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

 

 

І. Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование;

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност; 

- Познаване на здравните  и социални проблеми на общността;

- Владеене на езика на общността;

- Комуникативни умения ;

-  компютърна грамотност (MS Word, Internet);

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурса / по образец/;
  • Професионална автобиография /европейски формат/;
  • Документ за завършено средно  образование /копие/;
  • Други документи, ако кандидатът притежава такива – компютърна грамотност.
  • Мотивационно писмо

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе  чрез :

- Разглеждане  на постъпилите документи

- Провеждане на интервю.

Комисия, назначена от Кмета да определи кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса.

До участие не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.        

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

IV. Кратко описание  на длъжността „Здравен медиатор“

  • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите  със здравната система  за получаване на достъп  до здравни услуги ;
  • Посредничество между  уязвими групи и здравни и социални служби;
  • Работа  с ОПЛ  и други здравни специалисти  и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
  • Подпомагане при попълване на различни документи ;
  • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятие и мероприятия за повишаване  на здравната култура;

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в  сградата на Община град Добрич, ул. „България” № 12, Център за услуги и информация, тел. 058/602 135  всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, в срок до 04.02.2017 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

 

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за организацията на работа на специализираните институции

26.10.2020

З А П О В Е Д   № 1519 гр. Добрич, 26.10.2020 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния...

Заповед на кмета на Добрич за организацията на работа на специализираните институции
ВИЖ ДОБРИЧ
8.41° C предимно ясно
Нагоре