Проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич"

На 04. 01. 2017 г. Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.011-0003-C01 “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Общата му стойност е 3 038 478,90 лв., в това число 2 582 707.07 лв. финансиране от ЕФРР и 455 771.83 лв. - национално съфинансиране.

Проектът за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е част от инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност и да се обновят девет многофамилни жилищни сгради със следните адреси:

 

1. гр. Добрич, ул. „Каменица“ №8

2. гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ 8

3. гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ №18

4. гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов“ № 4

5. гр. Добрич, ул. „Максим Горки“ 2

6. гр. Добрич, ул. „Страцин“ №4

7. гр. Добрич, ул. „Цар Симеон“ 13

8. гр. Добрич, ул. „Захари Стоянов“ №1

9. гр. Добрич, ул. „Йордан Йовков“ №13

 

Проектът предвижда инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), който ще бъде извършен на база на изводите и препоръките, направени в техническо обследване и в обследването за енергийна ефективност на сградите. Разработените инвестиционни проекти ще включват всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в енергийното обследване за всяка сграда, които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“; мерки по конструктивно възстановяване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите; мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба 4 от 01. 07. 2009 г. На изготвените проекти ще бъде извършена оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите. По време на строителния процес текущ контрол върху него ще се осъществява от консултант, извършващ независим строителен надзор, от представители на Общината и от определеното от сдружението на собствениците техническо лице.

За целите, свързани с организацията и управлението на проекта, ще бъде определен екип от експерти, който да организира навременното протичане на дейностите и администриране на проекта.

Ще бъдат изпълнени мерки за информация и публичност, съобразени с изискванията, поставени в Единния наръчник на бенефициента зa прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020.

В срок от три месеца от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат обявени всички процедури за избор на изпълнител. Дейностите по проектиране и строителство ще започнат, след като бъде избран изпълнител за инженеринг.

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-1.011-0003-C01 Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.32° C разкъсана облачност
Нагоре