Обява за подбор на Логопед за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"

      СЪОБЩЕНИЕ

 

Стартира подбор на Логопед за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания,  по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

 

                                                          

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

За назначаване на Логопед за дейностите по предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

 

  1. Логопед

Основни задължения: Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им; разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието; изследване говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата; информиране на родителите и специалистите относно особеностите на комуникационното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане; участие в разработване и съгласуване на индивидуалните планове; провеждане дейности за развитие на комуникационните умения на децата, разработване планове и програми за логопедични намеси; индивидуално консултиране на родители, включително работа на терен; участие в групи за консултиране и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Основни - висше образование, завършена образователна степен магистър в професионално направление Педагогика, специалност „Специална педагогика“, професионална квалификация „Логопед“, Учител на деца с езикови говорни нарушения; притежаване на  компютърна грамотност.
  •  Ще се счита за предимство: познаване спецификата на работа с деца с увреждания и техните семейства и др.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие по образец, приложен към обявата;
  • Автобиография-европейски формат;
  • Копие от документ за придобита образователна степен;

Място и срок за подаване на документи:

            Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

            Краен срок: 13. 01. 2017 г., 17.00 ч.

            Тел. за контакт 058/603150, Каролина Йорданова- Координатор на проекта

 

Начин на провеждане на подбор:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Място на обявяване на списъците: интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg и информационното табло на входа на Община град Добрич-ул. „България“12.

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на пълно работно време от 8 часа в рамките на  периода на изпълнение на проекта.

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2° C ясно небе
Нагоре