РАБОТНО ВРЕМЕ

Всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване. 
Тел: 058/600-395
e-mail: center@dobrich.bg

От 2001 година към Центъра за услуги и информация на Община град Добрич е изграден достъпен вход - рампа за хора с увреждания и майки с детски колички.

              

Етичен кодекс на служителите в Община град Добрич, публикуван на 19.07.2018 г.

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община град Добрич
Приложение 1, Приложение 2,  Приложение 4

План за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията 2016-2017 и Отчет за изпълнението

Резултати от анкетно проучване на удовлетвореността на клиентите от административното обслужване в трите звена за административно обслужване: дирекция "Местни данъци и такси", дирекция "Гражданска регистрация и обслужване на населението" и отдел "Център за услуги и информация" към 31.05.2017г.

Резултати от анкетно проучване на удовлетвореността на клиентите от административното обслужване в трите звена за административно обслужване: дирекция "Местни данъци и такси", дирекция "Гражданска регистрация и обслужване на населението" и отдел "Център за услуги и информация" към 31.05.2018 г.

Резултати от анкетно проучване на удовлетвореността на клиентите от административното обслужване в трите звена за административно обслужване: дирекция "Местни данъци и такси", дирекция "Гражданска регистрация и обслужване на населението" и отдел "Център за услуги и информация" към 31.05.2019 г.

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Общинска администрация при Община град Добрич се ръководи при осъществяване на своята дейност от принципите на законност, откритост, достъпност, самостоятелност, отговорност, координация, гарантиране интересите на населението и администрацията, както и от 12-те принципа за добро управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Водени от желанието да предоставим възможно най-доброто обслужване на клиентите и да печелим тяхното доверие, изградихме три звена за административно обслужване – отдел „Център за услуги и информация”, дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението” и дирекция „Местни данъци и такси”. Реализирахме редица действия за прилагане на иновации и европейски стандарти в обслужването.

Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, която представя основните правила за административно обслужване в Общината.

Основните цели, които си поставяме, са:

 • Безпристрастно да предоставяме информация на всеки клиент относно нашата дейност и услугите, извършвани чрез трите звена за административно обслужване;
 • Обслужването на клиентите да се извършва от компетентни, отзивчиви, любезни, честни и отговорни служители;
 • Административното обслужване на клиентите да предоставя възможности за избор чрез различни канали и облекчаване на процедурите;
 • Да насърчим клиентите да изразяват мнение за предоставяните от нас услуги;
 • Да предоставяме усъвършенствани и вътрешно интегрирани административни услуги;
 • Да работим съвместно с други институции за осъществяване на комплексно административно обслужване;
 • Да прилагаме мерки за противодействие на възможностите за корупция.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • Да се отнасяме с внимание и уважение към гражданите, като зачитаме тяхното лично достойнство;
 • Да осигурим равнопоставеност на клиентите при достъпа до услуги и информация, независимо от техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, религия, здравословно състояние, образование, убеждения, възраст, семейно положение и всякакви други признаци;
 • Да сме професионалисти и компетентно и отговорно да решаваме поставяните проблеми и извършваме поисканите услуги;
 • Да извършваме исканите услуги и се произнасяме по поставени въпроси, предложения и сигнали в срок;
 • Да не изискваме от заявителите да предоставят информация, доказателства или документи, за които са налице данни, събирани или създавани от Община град Добрич като първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител;
 • Да консултираме клиентите за всички възможности и последващи действия при извършване на услугата – цени, срокове, решения, възражения, оплаквания и др.;
 • Да анализираме получената информация от обратната връзка с клиентите и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги.

В замяна, очакваме от клиентите:

 • Да се отнасят с уважение към служителите;
 • Да се представляват лично с документ за самоличност или от други граждани или организации - с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа;
 • Да предоставят коректна и пълна информация, необходима за изпълнение на съответната услуга;
 • Да изберат формата и начина на подаване на заявление за извършване на услуга и за получаване на изпълнената услуга чрез предоставените от нас възможности;
 • При устно заявяване на услуга да предоставят необходимата информация и подпишат съставен от служителя протокол;
 • Да отправят своите жалби и сигнали за лошо или некомпетентно администриране и обслужване;
 • Да не поставят повторно въпроси, по които има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства;
 • Да изразяват свободно своите мнения, предложения и коментари, за да се подобри качеството на услугите.

Клиентите могат да се свържат с нас, да получат информация и административно обслужване по следните начини:

 • Като посетят звената за административно обслужване:

▪ Център за услуги и информация, ул. „България” № 12;

▪ Гражданска регистрация и обслужване на населението, ул. „Любен Каравелов” № 6;

▪ Местни данъци и такси, ул. „Независимост” № 7, етаж 3;

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 9300 гр. Добрич, ул. ”България” № 12, Община град Добрич;
 • През официалния сайт на Общината www.dobrich.bg. На този адрес предоставяме и онлайн услуги;
 • Чрез Facebook страницата ни - Община град Добрич/Dobrich Municipality – за информация и за запитвания от общ характер;
 • Чрез лицензирана платежна институция, партнираща на общината – за платежни услуги.

Сигнал или предложение се подава: с писмо на адреса на Община град Добрич; лично на работно място „Предложения, сигнали” в Центъра за услуги и информация или в другите звена за административно обслужване; на обявените телефони; по електронен път - онлайн през сайта и на адреси dobrich@dobrich.bg; priemna@dobrich.bg; control@dobrich.bg.

Информация и услуги могат да получат всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване в трите звена за административно обслужване.

 

Резултатът от извършената услуга може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, или по електронен път.

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна. 

По жалба срещу незаконно или неправилно, или пораждащо съмнение за корупция действие или бездействие на служители от администрацията ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите.
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на сигнали, жалби и предложения, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.
 • Общинска администрация е определила ред и предоставя различни възможности на клиентите за достъп до обществена информация.
 • Искания, сигнали и предложения извън правомощията на общинска администрация се препращат незабавно до съответните компетентни органи, за което заявителят се уведомява.
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

Хартата на клиента е утвърдена от Кмета на Община град Добрич на 27.06.2005 г., изм. и доп. на 15.08.2011 г., изм. и доп. на 24.03.2015 г., изм. и доп. на 30.03.2016 г.

Актуално

Да помним героите!

02.06.2020

"...Настане вечер – месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен; гора зашуми, вятър повее, – Балканът пее хайдушка песен!...“ Поклон и вечна слава за Христо Ботев и всички знайни и незнайни герои,...

Да помним героите!
ВИЖ ДОБРИЧ
12.15° C ниска облачност
Нагоре