Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Педагог" в ДЯ № 5 "Пролет"

Днес, 17.02.2017 г. комисия назначена със заповед №6 /15.02.2017 година на Кина Драгнева- Директор на ДЯ №5 „Пролет“- град Добрич в състав:

Председател – Павлина Маринова, Педагог в  ДЯ № 5 „ Пролет“

и членове:

Нели Желева- Човешки ресурси, ДХД,

Величка Андреева- Мед. сестра в ДЯ № 5 „ Пролет“,

Мария Боянова- Мед. сестра в ДЯ № 5 „ Пролет“,

Снежана Алексиева- Педагог в  ДЯ № 5 „ Пролет“,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ПЕДАГОГ в ДЯ №5 „Пролет“- град Добрич.

До събеседването за длъжността са допуснати:

1.Петя Симеонова Хаджиева

2. Иванка Стратиева Атанасова

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните шест предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Каква е вашата мотивация за смяна на работното място?

Опишете задълженията на педагога в детската ясла, съобразно длъжностната характеристика.

Опишете дневния режим в детската ясла.

Какви са вашите виждания за взаимоотношенията между участниците в педагогическия процес?

Как смятате да работите в екип в детската ясла и детската група?

Изпълнете детска песен.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Иванка Стратиева Атанасова                                   181 точки

2. Петя Симеонова Хаджиева                                          101 точки

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
21.88° C разкъсана облачност
Нагоре