ПРАВИЛНИК за дейността на Общинско предприятие “КОМУНАЛСТРОЙ”

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.  1. (1)  Този правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и урежда осъществяването дейността на Общинско  предприятие “КОМУНАЛСТРОЙ”.

          (2)  ОП „КомуналСТРОЙ” се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет, на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

(4)  Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и решенията на Общински съвет град Добрич.

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл. 2. Предметът на дейност на Общинското предприятие е:

 

Изграждане, поддържане и ремонт на общинската инфраструктура. Изграждане възстановяване и аварийно поддържане на улично осветление. Извозване на производствени и битови отпадъци. Почистване на микро-сметища, канавки, линейни оттоци и шахти. Извършване на услуги със строителна техника и автовишка. Полагане на хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация. Монтиране, поддържане и ремонт на рекламни пана и табели. Строително монтажни работи свързани с изпълнението на строителната програма на Общината за „Ниско строителство”. Изграждане, поддържане и ремонт на светофарни и звукови уредби.

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

 

Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „КОМУНАЛСТРОЙ” и е със седалище и адрес на управление:  град Добрич ул. „Генерал Киселов” № 1,  Ет.6.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 5.  ОП „КОМУНАЛСТРОЙ” се ръководи и представлява от директор.

Чл. 6. Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 7. Кметът на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс  директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.

Чл. 8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.

Чл. 9. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското бюджетно предприятие издава заповеди.

Чл. 10. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

              Чл.11. При осъществяване на дейността на ОП „КОМУНАЛСТРОЙ”  директорът:

  1. Управлява предоставеното му общинско имущество.
  2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет за дейността.
  3. Разработва и дава предложение за подходяща административно–управленска структура и разписание на длъжностите.
  4. Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на ОП и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич.
  5. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала.
  6. Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община град Добрич.

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл. 12. Организационно – управленската структура /Приложение А/ и численият състав /Приложение Б/ на предприятието са неразделна част от настоящия Правилник и  се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите – от Кмета на Община град Добрич.

Чл. 13. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Общината.

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл. 14. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП „Комуналстрой’’ се осъществява от Кмета на Община град Добрич. Той може да делегира своите права със заповед на други дирекции.

Чл. 15. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички данъци, такси и осигурителни вноски по Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 16. ОП „Комуналстрой” осъществява счетоводната си дейност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община град Добрич.

Чл. 17. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения от Общински съвет годишен бюджетен кредит. Доставките на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл. 18. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и влиза в сила в 14 – дневен срок от решението за приемането му от Общинския съвет.

 

Настоящият Правилник е приет с решение № 16-8 от 31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с решение № 19-6 от 25.04.2017 година на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с решение № 32-4 от 27.03.2018 година на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

Ангел Веселинов - вестителят на добрите хора

11.08.2020

АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ – ВЕСТИТЕЛЯТ НА ДОБРИТЕ ХОРА /1959 – 2015/ На 11 август Ангел Веселинов щеше да навърши 61 години. За него добрите думи идват сами. Той беше един от достойните творци и граждани на нашия град. В...

Ангел Веселинов - вестителят на добрите хора
ВИЖ ДОБРИЧ
26.05° C предимно ясно
Нагоре