Окончателни резултати от събеседване за длъжността Старши юрисконсулт

Днес, 17.01.2017 година в малката заседателна залата на Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич

и членове:

1. Боряна Андреева – Директор на дирекция АПИТО;

2. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3. Георги Ковачев – Старши експерт  в Дирекция МДТ – правоспособен юрист;

4. Христина Николова – Главен експерт “Човешки ресурси” в дирекция БФ, проведе интервю за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИТО при Община град Добрич.

 

Съгласно Протокол за допускане от 30.12.2016 година до интервю за длъжността са допуснати:

 

1. Цветелина Тончева Енчева

2. Филиз Гинджарова Шабанова

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

 

Преди започване на интервюто, кандидатите подписаха Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

 

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4 (приложено към протокола).

 

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигнаха кандидатите, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

 

3

1. Цветелина Тончева Енчева

765

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

2. Филиз Гинджарова Шабанова

704

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИТО в Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО Цветелина Тончева Енчева.

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
32° C разкъсана облачност
Нагоре