Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността началник отдел "Инфраструктура и околна среда"

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Инфраструктура и околна среда“, дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

            Да провежда дейността по инвестиционната политика на Общината в областта на инфраструктурата, благоустрояването, жилищното строителство и околната среда, както и осъществяването на контрол по изпълнението им.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“;

2.2.2. Професионален опит: най-малко 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността III младши.

2.2.3. Професионална област, по която е придобито образованието: „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Електротехника, електроника и автоматика“

2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Емилия Желязкова Атанасова

да

да

 

няма

2. Николай Илиев Морянов

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на необходимото професионално направление и четири години професионален опит.

3. Миглена Василева Драганова

да

да

няма

4. Гюнал Изет Яйя

да

да

няма

5. Станка Янакиева Василева

да

да

няма

6. Митко Станев Стоев

да

да

няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

 

1. Емилия Желязкова Атанасова

2. Миглена Василева Драганова

3. Гюнал Изет Яйя

4. Станка Янакиева Василева

5. Митко Станев Стоев

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.05.2017 г. (петък) от 09:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала, ет. 2.

Актуално

Клавирен концерт на младата пианистка Мария - Десислава Стойчева

28.09.2020

На 2 октомври от 19 часа в Огледалната зала ще се състои клавирен концерт на Мария-Десислава Стойчева, организиран със съдействието на Министерството на културата и Община Добрич. Младата, но вече добре известна пианистка, лауреат на...

Клавирен концерт на младата пианистка Мария - Десислава Стойчева
ВИЖ ДОБРИЧ
22.75° C предимно облачно
Нагоре