Окончателни резултати от интервю за длъжността "Старши юрисконсулт" в Д-ция "АПИТО"

Днес, 10.05.2017 година в малката заседателна залата на Община град Добрич от 14:00 часа комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич

и членове:

1. Весела Димитрова – Главен експерт в отдел ОП, дирекция ИРЕФОП – правоспособен юрист;

2. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3. Георги Ковачев – Старши експерт в Дирекция МДТ – правоспособен юрист;

4. Жулиета Христова – Младши експерт АБДЧР в дирекция БФ, проведе интервю за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИТО при Община град Добрич.

 

Съгласно Протокол за допускане от 05.05.2017 година до интервю за длъжността са допуснати:

1. Янка Георгиева Димитрова

2. Филиз Гинджарова Шабанова

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидатите подписаха Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигнаха кандидатите, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

 

3

 

1. Янка Георгиева Димитрова

762

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

2. Филиз Гинджарова Шабанова

709

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИТО в Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО Янка Георгиева Димитрова.

Актуално

Зам.– кметът д-р Емилия Баева откри Научната конференция „(Не)познатият Йовков

30.09.2020

Национална научна конференция на тема „(Не)познатият Йовков“ се провежда в Добрич днес и утре с представители на академичната и научна общност от цялата страна. Форумът е посветен на 140 години от рождението на големия...

Зам.– кметът д-р Емилия Баева откри Научната конференция „(Не)познатият Йовков
ВИЖ ДОБРИЧ
18.42° C предимно ясно
Нагоре