Обява за длъжността "Чистач/хигиенист" в ОП "Общински пазари"

Общинско предприятие „Общински пазари” - град Добрич

обявява свободно работно място

за длъжността „ЧИСТАЧ / ХИГИЕНИСТ”

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Отговаря за своевременното и качествено почистване на определените места и площи от Централен кооперативен пазар, Микро-пазарите, Центъра за базарна търговия, работните и санитарни помещения, стълбища и др.;

1.2. Кратко описание на длъжността: Почиства, полива, окопава и извършва всички останали грижи към растенията в и извън тревните площи. Сортира и изнася отпадъците на определените за това места, като съблюдава да не бъдат разпилявани. Зарежда с необходимите тоалетно-битови принадлежности стопанисваните тоалетни. При възлагане извършва почистване на помещения и участъци извън основната месторабота по график. Проверява за забравени електрически нагревателни уреди, осветление и кранове за вода, които биха довели до пожар или наводнения и взема мерки за тяхното изключване и спиране. Най-малко два пъти в годината извършва основно почистване на всички административни помещения, в т.ч. и почистване на остъклените части.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  начално;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – не се изисква;

      1.5. Години професионален опит:  не се изисква;

      1.6.  Допълнителни изисквания:

*  да притежава чувство за отговорност, лоялност и прецизност;

*  да не е съден и осъждан за злоупотреби;

* да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

  2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография /задължително посочен телефон за обратна връзка/;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в счетоводството на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. “Македония“ № 14 (Административна сграда), всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Лица за контакти: Десислава Стойчева. Телефон за контакти: 0893 39 14 11.

     4. Краен срок за подаване на документите: 26.05.2016г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи;

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1  от КТ за четири-часов работен ден и със срок на изпитване (чл.70, КТ) шест месеца, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в счетоводството на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. “Македония“ № 14 (Административна сграда), всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C облачно
Нагоре