Допуснати до тест кандидати за длъжността началник отдел "Обществени поръчки"

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“  при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

1.7. Копие от документ за компютърна грамотност;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

      Да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела в областта на обществените поръчки в съответствие  с действащите законови и подзаконови нормативни актове.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“ или „магистър“;

2.2.2. Най-малко 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността ІІІ младши;

2.2.3.  Професионална област, по която е придобито образованието: Професионално направление „Право“ или „Администрация и управление“, или „Икономика“; или област „Технически науки“, или специалност „Информатика“;

2.2.4.Допълнителна квалификация – Компютърна грамотност.

2.2.5. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Емилия Желязкова Атанасова

Да

Да

 

Няма

2. Николай Радков Великов

Да

Да

Няма

3. Кремена Маринова Янакиева

Да

Да

Няма

4. Миглена Василева Драганова

Да

Да

Няма

5. Иван Христов Иванов

Да

Да

Няма

6. Костадин Димитров Караджов

Да

Да

Няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

1. Емилия Желязкова Атанасова

2. Николай Радков Великов

3. Кремена Маринова Янакиева

4. Миглена Василева Драганова

5. Иван Христов Иванов

6. Костадин Димитров Караджов

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 02.06.2017 г. (петък) от 13:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“  при Община град Добрич

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №546/09.05.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Емилия Желязкова Атанасова

2. Николай Радков Великов

3. Кремена Маринова Янакиева

4. Миглена Василева Драганова

5. Иван Христов Иванов

6. Костадин Димитров Караджов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 02.06.2017 г. (петък) от 13:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ОИЦ-Добрич проведе информационна среща с работодатели в град Добрич

23.10.2020

Пред близо 30 работодатели от област Добрич Областен информационен център – Добрич представи актуалните и планирани процедури за запазване и осигуряване на заетост, изграждане на детски кътове на работното място, осигуряването на...

ОИЦ-Добрич проведе информационна среща с работодатели в град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10.87° C ясно небе
Нагоре