Допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността "Главен счетоводител" в дирекция "Бюджет и финанси"

 

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“

при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Декларация по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.4. Автобиография CV формат;

1.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;

1.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Организира, контролира и поддържа ефективно счетоводната система на общината, съгласно закона за счетоводството и други специални закони.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“;

2.2.2. Професионален опит: най-малко 3 години трудов стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2.2.3. Професионална област, по която е придобито образованието: „Икономика“

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Мариян Георгиев Колев

 

да

да

няма

2. Виолета Стоянова Хинева

да

да

няма

3. Антония Жулиянова Жечева

да

да

няма

4. Антония Ангелова Василева

да

да

няма

5. Ирина Димитрова Иванова

да

да

няма

6. Илияна Драганова Янева

да

да

няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

 

1. Мариян Георгиев Колев

2. Виолета Стоянова Хинева

3. Антония Жулиянова Жечева

4. Антония Ангелова Василева

5. Ирина Димитрова Иванова

6. Илияна Драганова Янева

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.06.2017 г. (четвъртък)

от 10:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

 
   

 

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати

за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ при Община град Добрич

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №628/05.06.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Мариян Георгиев Колев

2. Виолета Стоянова Хинева

3. Антония Жулиянова Жечева

4. Антония Ангелова Василева

5. Ирина Димитрова Иванова

6. Илияна Драганова Янева

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала, ет. 2.

 

 

Актуално

Добруджа ликува на 25 септември!

25.09.2020

25 септември – Денят на Свободата на Добрич, ще бъде отбелязан с тържественост и почит. Тази година се навършват 80 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Юбилейна годишнина, която се чества от всички...

Добруджа ликува на 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
20.83° C предимно облачно
Нагоре