Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Мед. сестра" в ДЯ №5

Днес, 16.06.2017 г. комисия назначена със заповед №12 /12.06.2017 година на Кина Драгнева- Директор на ДЯ №5 „Пролет“- град Добрич в състав:

Председател – Павлина Маринова, Педагог в  ДЯ № 5 „ Пролет“

и членове:

1. Пламена Лазарова – Мед. сестра в ДЯ „ Пролет“;

2. Мария Боянова – Мед. сестра в ДЯ „ Пролет“;

3. Величка Андреева- Мед. сестра в ДЯ „ Пролет

4. Нели Желева- Кадрова политика, ДХД

проведе събеседване с кандидатите за длъжността МЕД. СЕСТРА в ДЯ №5 „Пролет“- град Добрич.

До събеседването за длъжността са допуснати:

Росица Димитрова Димитрова

Снежанка Минчева Желева

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Каква е вашата мотивация за смяна на работното място?

Опишете задълженията на мед. сестра в детската ясла, съобразно длъжностната характеристика.

Опишете дневния режим в детската ясла.

Какви са вашите виждания за взаимоотношенията между участниците в педагогическия процес?

Как смятате да работите в екип в детската ясла и детската група?

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Снежанка Минчева Желева – 123 точки

Росица Димитрова Димитрова – 82 точки

Комисията предлага на Директора на ДЯ „Пролет“ да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Снежанка Минчева Желева на основание чл. 68, ал.1, т.3във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ , уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
18.57° C разкъсана облачност
Нагоре