Заседание № 30 на 25.03.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

2. Докладна записка относно предоставяне на кредит на Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 година» град Добрич от Фонд «Енергийна ефективност и възобновяеми източници».

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Годишен доклад относно осъществената концесионна дейност през 2013 година в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 91 от 25.01.2010 година на нежилищен имот, публична общинска собственост – СК «Русалка», с концесионер «Би Ей Тур» ООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за обявяване на имот ПИ 72624.620.6 по КККР на град Добрич, за частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за:

·       ПУП-ПП за част от ПИ 72624.216.624 -„полски път” – за транспортен достъп до ПИ 72624.216.4 в землището на град Добрич;

·       ПУП-ПП за ПИ 72624.216.629 и ПИ 72624.216.624, във връзка с трасе на ел. захранване на ПИ 72624.216.4 в землището на град Добрич;

·       ПУП-ПП за ПИ 72624.216.629 и ПИ 72624.216.624, във връзка с трасе на водопровод до ПИ 72624.216.4 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.386.26, ПИ 72624.372.18 и ПИ 72624.633.23, във връзка с ел.захранване на ПИ 72624.633.50 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.447.458 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.352.28 в местността «Кобаклък» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно избор на място за поставяне на мемориален знак «В ПАМЕТ НА ТАВРИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ».

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

12. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на «Градски транспорт Добрич» ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно изпълнение на План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 2010 – 2020 година „Енергийно устойчив Добрич 2020” за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за учредяване право на ползване върху имот, общинска собственост, за монтиране на базова станция на GSM оператор в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

15. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

16 .Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Предложение за продажба на общински имот – ПИ 72624.604.1038 по КККР на град Добрич (част от бивше военно поделение), по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост –  помещение за производствени дейности и услуги в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в сграда с идентификатор 72624.614.2423 (ОУ „Отец Паисий”) по ул. Отец Паисий 16.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Предложение за намаляване капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-V за „Социален сервиз” и част от неприложена улична регулация в кв. № 563 на ЖК „Русия-1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ІІІ-1829 за „Обществено и делово обслужване” и част от улична регулация в кв. № 1126 на ЖК „Север-1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център  - І – Добрич” ООД град Добрич за закупуване на нов „Очен операционен микроскоп”.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно даване съгласие Кмета на Община град Добрич да сключи договор за осъществяване на тролейбусен транспорт по утвърдената транспортна схема на град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Докладна записка относно приемане на План за оптимизиране на дейността на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД, изготвен от управителя на дружеството – инж. Митко Митев.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Предложение за намаляване капитала на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно даване съгласие на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за закупуване чрез финансов лизинг на до шестнадесет броя нови автобуси.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

30. Докладна записка относно прехвърляне безвъзмездно по балансова стойност в капитала на „Градски транспорт Добрич” ЕООД на дълготрайни материални активи, собственост на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

31. Докладна записка относно кандидатстване с проект по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

32. Приемане Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2013 година, Общинска програма за закрила на детето за 2014 година и План за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

33. Приемане Отчет за младежта за 2013 година и План за младежта за 2014 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

34. Докладна записка относно определяне нов размер на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

35. Докладна записка относно определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Божанка Вуцова, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

36. ДРУГИ:

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.24° C облачно
Нагоре