Обява за свободно работно място за длъжността „Старши експерт“ „Обществени поръчки“ в дирекция „ИРЕФ“

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Старши експерт“ „Обществени поръчки“ в дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“, отдел „Обществени поръчки“.

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Области на дейност: - Подпомага дейността на дирекция ИРЕФОП, отдел ОП в организиране и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки с цел осигуряване ефективност при разходване на бюджетни и извънбюджетни средства; Осъществява процедурите по възлагане на обществени поръчки.

      1.2. Цел на длъжността: - Провежда ефективно общинската политика в областта на обществените поръчки чрез участие в организацията и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „магистър“;

      1.4. Професионално направление – икономика или право;

      1.5  Професионален опит: две година в професионалното направление;

      1.6. Допълнителни изисквания: - компютърни умения, делова кореспонденция.

      2.     Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      2.5.  Копие от документ за компютърна грамотност.

      3.    Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 ч. и от 13:00 до 16.00 ч., след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4.  Краен срок за подаване на документите: 05.09.2017 година включително.

      5.  Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
13.93° C ясно небе
Нагоре