Заседание № 31 на 29.04.2014 г.

 

 

Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

/публикувана на 02.04.2014 г./

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва.

 

2. Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за обявяване на имот ПИ 72624.620.6 по КККР на град Добрич, за частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.13 в местността «Алмалии» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.638.3 в  землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.471 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.544 в  местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОKЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2013 година на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя на Народно читалище „Пробуда”, кв. Рилци.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост –  помещение за лекарски или стоматологичен кабинет в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот, находящ се в местността “Гаази баба” в землището на град Добрич – частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно финансово – икономическите резултати за 2013 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Докладна зaписка относно финансово – икономическите резултати за 2013 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно промяна характера на собствеността на тролейбусната кабелна мрежа и оборудването  - от публична в частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно кандидатстване с проект към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 година, проект «Природата около нас».

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Попълване състава на ПК «Култура, вероизповедания и етнически въпроси» при Общински съвет град Добрич.

21. ДРУГИ - Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.11° C облачно
Нагоре