Допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността "Директор" на дирекция "Инфраструктура и околна среда"

Приложение №3

към чл. 20, ал. 3

 

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Инфраструктура и околна среда“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

            Да провежда дейността по инвестиционната политика на Общината в областта на инфраструктурата, благоустрояването, жилищното строителство и околната среда, както и осъществяването на контрол по изпълнението им.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „магистър“;

2.2.2. Професионален опит: най-малко 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността III младши;

2.2.3. Професионална област, по която е придобито образованието: „Архитектура, строителство и геодезия“;

2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Станка Янакиева Василева

да

да

 

няма

2. Албена Пенева Иванова

да

да

няма

3. Радосвет Веселинов Куцаров

да

да

няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

1. Станка Янакиева Василева

2. Албена Пенева Иванова

3. Радосвет Веселинов Куцаров

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.09.2017 г. (вторник) от 09:00 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала, ет. 2.

 

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Инфраструктура и околна среда“ при Община град Добрич

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №1024/28.08.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Станка Янакиева Василева

2. Албена Пенева Иванова

3. Радосвет Веселинов Куцаров

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.09.2017 г. (вторник) от 09:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C облачно
Нагоре