Допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността "Директор" на дирекция "Общинска собственост"

Приложение №3

към чл. 20, ал. 3

 

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“

при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

            Да участва активно в разработването и да провеждането ефективно общинската политика и стратегия по стопанисването и управлението на общинската собственост, разпореждането, отдаването под наем, осъществяването на  строг контрол в изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията; Организира дейността по актуването на общинските имоти и воденето на регистъра им; Осъществява организацията по разпореждането с общинските имоти; Организира и контролира всички дейности по концесиите и следконцесионния контрол.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „магистър“;

2.2.2. Професионален опит: най-малко 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността III младши;

2.2.3. Професионална област, по която е придобито образованието: „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“;

2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Галина Павлова Борисова

 

да

да

 

няма

2. Огнян Димов Николов

да

да

няма

3. Калин Жеков Чалъков

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит

4. Йордан Желев Йорданов

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит

5. Диана Димитрова Чернева

 

 

да

да

няма

6. Петя Янакиева Павлова

 

да

да

няма

7. Велина Станчева Трифонова

 

да

да

няма

8. Миглена Василева Драганова

 

да

да

няма

9. Пенко Ангелов Бяливанов

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит

10. Галин Стоянов Господинов

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит

11. Радосвет Веселинов Куцаров

да

да

няма

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

1. Галина Павлова Борисова

2. Огнян Димов Николов

3. Диана Димитрова Чернева

4. Петя Янакиева Павлова

5. Велина Станчева Трифонова

6. Миглена Василева Драганова

7. Радосвет Веселинов Куцаров

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2017 г. (четвъртък) от 09:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

 

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“

при Община град Добрич

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №1025/28.08.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Галина Павлова Борисова

2. Огнян Димов Николов

3. Диана Димитрова Чернева

4. Петя Янакиева Павлова

5. Велина Станчева Трифонова

6. Миглена Василева Драганова

7. Радосвет Веселинов Куцаров

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2017 г. (четвъртък) от 09:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

 

Председател на конкурсната комисия:

                                                                                                           / Елка Димова /

 

СПИСЪК

 

на недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №1025/28.08.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Калин Жеков Чалъков

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит

2. Йордан Желев Йорданов

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит

3. Пенко Ангелов Бяливанов

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит

4. Галин Стоянов Господинов

да

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит

 

           Председател на конкурсната комисия:

                                                                                                              / Елка Димова /

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C облачно
Нагоре