Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №8 "Бодра смяна"

ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич обявява  свободнo  работнo  местo за длъжността учител в детската градина.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

            1.2. Кратко описание на длъжността: Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията  на децата в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите нормативни документи, отнасящи се до предучилищното образование;

            1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Бакалавър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и професионална квалификация „Детски учител“

Години професионален опит: минимален професионален опит – 1 година стаж като детски учител или без професионален опит.

Допълнителни изисквания:  добра компютърна грамотност и компютърни умения, владее английски език, умение за работа в екип, отговорност.

    2.   Необходимите документи за кандидатстване:

                2.1. Заявление за участие (свободна форма);

                2.2. Копие от документи за  образование и придобита  професионална квалификация- детски учител;

                2.3. Автобиография;

                2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ 8 „Бодра смяна”, ул. „Генерал Колев“ №13, от 9,00 часа до 14:30 часа 

Лице за контакти: Кристина Фотева, телефон за контакти: 058602 331

      4. Срок за подаване на документите:  до 07.09.2017 година – 12.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68 ал.1 т.3 от КТ на осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността учител в ДГ 8  „Бодра смяна“ град Добрич  – ул. „Генерал Колев“.

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.33° C ясно небе
Нагоре