Обява за длъжността "Директор" на Общински младежки център "Захари Стоянов"

                                            ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 1076/11.09.2017 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“  ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Място на работа – Общински младежки център „Захари Стоянов”.

Области на дейност:

1. Организационна, контролираща и контролна, административно- управленска;

2. Образователна,  методическа, социална;

3. Административно-стопанска и финансова дейност.

Основна цел на длъжността: Директорът на Общински младежки център планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и общинска политика в областта на  личностната, социална реализация и интеграция на децата и младите хора в обществото и цялостната административно-управленска и финансова дейност на Общински младежки център - Добрич.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

1.  Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;

2. Професионално направление –„Теория и управление на образованието“, „Педагогика“, „Филология“, „Обществени комуникации и информационни науки“ или „Право“.

3.  Професионален опит – 3 (три) години стаж на ръководна или експертна длъжност.

Допълнителни изисквания: Да познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с изпълняваните от длъжността преки задължения; да притежава и проявява способност да планира, организира и контролира дейности, свързани с изпълнение на преките задължения; способност да анализира, систематизира и да взема решения; умения за работа в екип; комуникативна компетентност; професионална компетентност – способност да прилага професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността; отговорност, организираност, лоялност, дискретност и етичност в отношенията и стремеж за развитие на собствения си потенциал.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1.  Допускане по документи;

2. Защита от допуснатите кандидати на Концепция за дейността и развитието на Общински младежки център „Захари Стоянов”,  за период от 5 /пет/ години, подробно разработена за първата от тях и събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;

2. Документ за самоличност /копие/;

3. Професионална автобиография;

4. Документ за завършено образование /копие/;

5. Документ за трудов стаж /копие/;

6. Свидетелство за съдимост /оригинал/;

7. Медицинско свидетелство /оригинал/;

8. Други документи: – удостоверение за юридическа правоспособност за завършилите специалност „право“ или професионално-квалификационни степени ако кандидатът притежава такива /копия/;

9. Концепция за дейността и развитието на Общински младежки център „Захари Стоянов”за период от 5 години, подробно разработена за първата година, в 3 екземпляра. Концепцията се подписва от кандидата и всеки екземпляр се поставя в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик. Тя трябва да съдържа:

-  Анализ и оценка на състоянието и дейността на ОМЦ „Захари Стоянов“; основни проблеми на функционирането му;

 -   Тенденции и възможности за развитие;

- Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността, пътища за постигането им;

-    Етапи на реализация на Концепцията.

Всеки кандидат представя разработената от него Концепция в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в Център за услуги и информация на Общината. Кандидатът има право да посещава ОМЦ „Захари Стоянов“, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. За целта получава удостоверение за достъп до Общински младежки център „Захари Стоянов”. Кандидатът, който не е представил Концепция не се допуска до участие в следващия етап на конкурса.

 

Забележка:

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“,          ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

V. Други условия

Протоколът за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички други съобщения ще бъдат публикувани на сайта и на информационното табло пред сградата на Община град Добрич.

 

Актуално

Община град Добрич: На 25 септември се отменят концерта на Б.Т.Р и шоуто на ТУТУРУТКА

23.09.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради Заповедта на Министъра на здравеопазването и произтичащите нови противоепидемични мерки, на 25 септември – Празника на Добрич, няма да се състоят концерта на българската рок...

Община град Добрич: На 25 септември се отменят концерта на Б.Т.Р и шоуто на ТУТУРУТКА
ВИЖ ДОБРИЧ
12.84° C предимно облачно
Нагоре