Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ №12 "Щурче"

Днес, 13.09.2017 г., комисия, назначена със Заповед № 74/01.09.2017 г. на директора на ДГ № 12 “Щурче”, град Добрич в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

Членове:   1 Живка Маринова Трифонова - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”

                    2. Нели Петрова Желева - гл.експерт “Кадрова политика”, Дирекция “ХД”, Община град Добрич

проведе работно заседание за събеседване с кандидатите за длъжността “огняр” в ДГ №12 “Щурче”.

 До събеседване  за длъжността са допуснати:

Данко Великов Стойков

Валентин Илиев Терзиев

Георги Димитров Диков

Веско Симеонов Панайотов

Трима от кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. Четвъртият не се яви.

Комисията оцени качествата на кандидатите, въз основа на представените документи  и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси  (еднакви за всеки кандидат).

Окончателната  оценка  на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на  оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите са класирани както следва:

Георги Димитров Диков - 64 точки

Данко Великов Стойков - 60 точки

Валентин Илиев Терзиев-  45 точки

Веско Симеонов Панайотов - не се е явил

Комисията предлага на директора на ДГ № 12 “Щурче” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията и ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.08° C ясно небе
Нагоре