Община Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове в срок от 10.10.2017 год. до 10.11.2017 год. Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

                                                                                          М  О  Т  И  В  И

 

Към проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

  1. Причини  и  мотиви  за  приемане  на Наредба  за изменения и допълнения в настоящата наредба:

Исканата промяна за изменение и допълнение в Раздел ІІ от Наредбата се налага, поради приемането с Решение № 19-3 от 25.04.2017 год. на ОС Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич. По искане на бизнеса с цел разширяване на дейността им в тази наредба определихме начина и реда за издаване на разрешение за поставяне на хладилни витрини, машини и съоръжения за топли и /или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, фризери пред търговски обекти и стелажи за цветя, плодове и зеленчуци пред обекти с такова предназначение. Поставянето на тези съоръжения на общински терени е свързано със заплащането на съответна такса. Това налага включването им в раздел ІІ „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, площади, улични платна и терени с друго предназначение” от Наредбата за такси и цени на услуги.

      2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

      ●   Синхронизиране на текстовете в Наредбата за  реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

      ● Ограничаване на нерегламентираното ползване на общински терени с цел търговия.

3.Очаквани резултати от  приемането на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

    ●  Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич  се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

      ●   Насърчаване на стопанска дейност;

      ●   Намаляване на административните тежести.

      ●   Увеличаване приходите в Община град Добрич.

      4. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба:

      За предлаганите промени не са необходими финансови средства.

      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

      Настоящите изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

 Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Решение № 10-7 от 31.07.2012 г.на Общински съвет Добрич Актуализирана е през годините в съответствие с измененията на приложимата нормативна уредба.

 

  1. Причини  и  мотиви  за  приемане  на Наредба  за изменения и допълнения в настоящата наредба:

Исканата промяна за изменение и допълнение в Раздел ІІ от Наредбата се налага, поради приемането с Решение № 19-3 от 25.04.2017 год. на ОС Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич. По искане на бизнеса с цел разширяване на дейността им в тази наредба определихме начина и реда за издаване на разрешение за поставяне на хладилни витрини, машини и съоръжения за топли и /или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, фризери пред търговски обекти и стелажи за цветя, плодове и зеленчуци пред обекти с такова предназначение. Поставянето на тези съоръжения на общински терени е свързано със заплащането на съответна такса. Това налага включването им в раздел ІІ „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, площади, улични платна и терени с друго предназначение” от Наредбата за такси и цени на услуги.

 

      2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

      ●   Синхронизиране на текстовете в Наредбата за  реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

      ● Ограничаване на нерегламентираното ползване на общински терени с цел търговия.

  1. Очаквани резултати от  приемането на  Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането  на   местните такси и цени  на услуги на територията на Община град Добрич.

      ●  Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич  се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

      ●   Насърчаване на стопанска дейност;

      ●   Намаляване на административните тежести.

      ●   Увеличаване приходите в Община град Добрич.

    

      4. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба:

      За предлаганите промени не са необходими финансови средства.

 

      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

      Настоящите изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

      На основание чл.26, ал.3 от Закона за административните актове проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, заедно с мотивите, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да направят своите предложения и становища.

      Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                                   Проект!

 

                     РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.79 от Административно-процесуалния кодекс:

      1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич както следва:

      

       § 1. В Чл.22 се правят  изменения и допълнения:

        - ал. 1 се изменя така:

       „За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито пред търговски обекти, както и при провеждане на общински празнични мероприятия и продажба на сезонни стоки се заплаща такса за :

 

1. Централна градска зона, включваща територията, заключена между ул. „Независимост” до пресечката с ул. „Любен Каравелов”, ул. „България”, ул.„Отец Паисий”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Даме Груев”, бул. „25-ти септември” от площад „Тракия” до входа на Градски парк, площад „Свобода”

1,00 лв./ кв.м/ ден 

21,00 лв./ кв.м/ месец

2. Извън централна градска зона

0,80 лв./ кв.м/ ден 

18,00 лв./ кв.м/ месец

    

       § 2. Чл.24 се изменя така:

        „ За ползване на места върху които са организирани атракции – панорами, стрелбища, моторни лодки и други при провеждане на общински празнични мероприятия, включително разполагане на цирк се заплаща такса в размер на 0.50 лв./кв.м./ден.

     2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
14.63° C ниска облачност
Нагоре